OPENBARE FRACTIEVERGADERINGEN VVD BERGEIJK
De openbare fractievergaderingen van de VVD Bergeijk zijn in principe altijd openbaar. De fractie nodigt de inwoners van de alle kernen van de gemeente Bergeijk dan ook graag uit om ideeën, zienswijzen en wensen met de fractie (raads- en commissieleden) te delen.

Deze vergaderingen, die in de regel op de dinsdagavond, één of twee weken voorafgaande aan de raadsvergaderin-gen plaatsvinden en om 20.00 uur beginnen, worden afwisselend georganiseerd in één van de zes dorpskernen van Bergeijk. U leest dat telkens in de agenda.

We nodigen u van harte uit om van de geboden gelegenheid gebruik te maken zodat we op die manier beter uw wensen leren kennen en uw belangen kunnen vertegenwoordigen in de raad. Het maakt niet uit of u een onderwerp wilt bespreken dat is geagendeerd in de aansluitende raadsvergadering of niet. In het laatste geval is het wel raadzaam, vooraf contact op te nemen met de fractievoorzitter (zie onder).

Wij zien onze inwoners graag bij onze openbare fractievergadering en verwelkomen u met een kopje koffie of thee.

Ineke Bergmans
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 06-83636345
Stuur me een mail