PLATFORMBIJEENKOMST IN TEKEN VAN WATER EN
Mierlo, 7 maart 2009

De platformbijeenkomt van
7 maart stond geheel in het
teken van de onderwerpen
Water en Milieu. Gastspreker
Lambert Verheijen, dijkgraaf
van het waterschap Aa en
Maas, nam het onderwerp
Water voor zijn rekening.

Onno Hoes, VVD gedepu-
teerde in de provincie Noord
Brabant, lichtte vervolgens
zijn beleid inzake water en
milieu toe.

Toine Manders, onlangs
uitgeroepen tot de meest
invloedrijke
Europarlementariër op het
gebied van de interne markt
en consumentenbescherming
deed verslag van de laatste
ontwikkelingen binnen het Europees Parlement.

Tot slot lichtte Mieke Geeraedts, fractieleidster van de Statenfractie, de huidige stand van zaken met betrekking to de overname van Essent toe.

Lambert Verheijen ging in zijn betoog allereerst in op de in de pers breed uitgemeten kritiek op de gestegen waterschapsbelasting. Het gewijzigde belastingstelsel, waar ook de VVD-fractie in de 2e Kamer akkoord mee is gegaan, lijkt hier deels debet aan. Toch is er ten opzichte van de oude situatie sprake van een eerlijkere verdeling van de lasten. Ook de toename van wettelijke verplichtingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water aangaande waterberging en verhoging van de kwaliteit van het water, kunnen als oorzakelijke factoren opgenoemd worden.
Vervolgens hield Verheijen een pleidooi voor het instant houden van de zelfstandige, democratisch gekozen waterschappen. Dit naar aanleiding van de lage opkomst bij de waterschapsverkiezingen in november vorig jaar. Verheijen is er geen voorstander van om de waterschappen onder de Provincie te laten vallen vanwege het feit dat het Provinciaal bestuur juist sturend en coördinerend wil zijn en het waterschap veel meer uitvoerend is. Het waterbelang is dusdanig elementair dat een functioneel bestuursorgaan te prefereren valt. Tot slot behandelde Verheijen het onderwerp fusies van waterschappen en daarmee de schaalvergroting plus de aanpak van de kerntaken van het waterschap.

Onno Hoes, verantwoordelijk voor het Provinciaal beleid aangaande Water en Milieu schetste de wijziging in beleid ten aanzien van het watergebruik van de industrie en de agrarische sector. Vanwege de innovatieve ontwikkelingen binnen beide sectoren kan met  minder gebruik van water een hogere productie geleverd worden. Als beloning voor deze prestatie heeft de Provincie een verruiming toegestaan van de hoeveelheid water die ontrokken mag worden zodat meer nieuwe bedrijven zich in Brabant kunnen vestigen.  
Voor wat betreft de doelstellingen binnen de natuurontwikkeling is Onno Hoes vast beraden deze ondanks het economisch kerende tij, te behalen. De afgelopen jaren is het onderwerp Milieu prominent op de agenda van de VVD komen te staan.  De VVD onderstreept het belang van een goede luchtkwaliteit en een gezonde omgeving waar naast werken ook gerecreëerd kan worden en die bijdraagt tot een hoogwaardige leefkwaliteit. Onno Hoes benadrukt daarbij echter wel dat hij dit op een pragmatische wijze wil realiseren en vaak aanloopttegen de dogmatische benadering. Graag wil hij middels de vrij te komen Essent-middelen kleine innovatieve bedrijven die toonaangevend zijn in de ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke producten ondersteunen.
Foto's: Ellen Niessen

Onno Hoes maakt dan ook deel uit van een landelijke Taskforce die op zoektocht is naar financieel verantwoorde duurzame en milieuvriendelijke  producten.
Tot slot noemde Onno nog
een aantal voorbeelden waarbij zowel economische als milieubelangen goed te combineren vallen zoals bijvoorbeeld “de groene infrastructuur”.

Toine Manders verkiest de benadering van "het belang van de
toegevoegde waarde en het verleiden" boven die van "verplichten en verbieden" als het gaat om het realiseren van milieudoelstellingen. Door inspanningen van Toine Manders zal de industrie een “slimme”universele stekker voor opladers van mobieltjes ontwikkelen die op het moment dat zij niet
ingeplugd zijn ook geen stroom meer wegtrekken, dit in tegenstelling tot de huidige opladers. Op deze wijze wordt, aldus Manders niet alleen het milieu gespaard, maar is de consument ook voordeliger uit. Toine benadrukte nog eens het belang van het investeren in alternatieve energiebronnen waardoor zowel het milieu ontlast zal worden als ook onze afhankelijkheid van het Russische Gazprom zal afnemen.
Met zijn rechtszaak tegen de Nederlandse staat aangaande het beboeten van het gebruik van een naar Italiaans voorbeeld ontworpen parkeerschijf in Nederland, is Manders in het kader van het toestaan van goederen die in een der lidstaten van de Europese Unie op de markt zijn gebracht, in het gelijk gesteld. De jurisprudentie die dit tot gevolg had geldt voor bijna alle producten. Hierdoor zal eindelijk een einde komen aan de onzinnige toestand dat bijvoorbeeld in Nederland alleen een bepaald soort brandmelder van de verzekering mag worden gebruikt terwijl in Duitsland ook ander types zijn goedgekeurd. Dat deze uitspraak enorme gevolgen heeft voor bepaalde (overbodige) producties en daardoor het milieu ten goede komt mag duidelijk zijn.

Tot slot deelde Mieke Geeraedts mee dat op verzoek van de VVD fractie een onafhankelijke deskundige zich buigt over het contract dat de verkoop regelt van Essent aan het Duitse energieconcern RWE. Tevens wil de VVD dat het bijna 300 pagina's tellende, in juridisch Engels opgestelde document in het Nederlands wordt vertaald. "Wij staan als Statenleden voor één van de belangrijkste beslissingen uit de geschiedenis van de provinciale politiek. Gezien ook de maatschappelijke discussie hierover, is de grootste zorgvuldigheid geboden. Wij mogen daarbij niet alleen afgaan op de deskundigen die het contract al hebben gekeurd en goedbevonden", aldus Mieke Geeraedts.
MILIEU

Ellen Niessen
Bestuurslid VVD-regio Zuidoost Brabant
Tel.: 0492-516531 / 06-53676148
Stuur me een mail
Lambert Verheijen, Dijkgraaf Aa & Maas
Vlnr. Hans Vosshard (voorzitter VVD-ZOB), Onno Hoes (gedeputeerde) en Toine Manders (Europarlementariër)