ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2016
3 november 2015

Het lokaal openbaar bestuur beleeft vandaag in Bergeijk zijn jaarlijks hoogtepunt met het vooruitkijken naar volgend jaar, en zelfs de jaren daarna. Dat is met een optimistisch gemoed, het is goed dat wij ons op de toekomst kunnen verheugen omdat het uitgangspunt gunstig is. De reserves zijn op orde en onze wethouder van Financiën heeft zijn toezegging van jongstleden juni gestand gedaan dat hij zou zorgen voor een sluitende begroting zonder lastenverzwaring. Bravo. Het is net als of het voorjaar al beginnen is.

In overheidsland is het nog steeds gebruikelijk dat de begroting de meeste aandacht krijgt al is sinds enkele jaren merkbaar dat de jaarrekening aan een succesvolle inhaalrace is begonnen. Het is gunstig voor de burger dat het ook bij de overheid steeds meer over het resultaat gaat en steeds minder over de inspanning. De prestaties van de overheid zijn met regelmaat onderwerp van de nieuwsmedia. Zeer recent heeft de Fyra-enquete een ontluisterende reeks van gekluns blootgelegd waar generaties bestuurders en hele bureaucratieën aan hebben bijgedragen.

De Nederlandse taal werd vorige week verrijkt met het begrip Politiemol: zo ongeveer alles wat fout kon gaan met de aanstelling van een medewerker in een vertrouwensfunctie ging ook fout. Per toeval, dat heet bijvangst in het jargon, kwam aan het licht dat deze man gevoelige informatie verkocht aan criminelen. Deze zaken blijven niet beperkt tot de overheid. Gisteren oordeelde de Ondernemingskamer dat gebrekkig toezicht een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ondergang binnen 2 jaar van zorgonderneming Meavita. De val van gerenommeerde bestuurders is klein bier vergeleken bij het leed en de klappen die medewerkers en cliënten hebben opgelopen.

Er is dus alle reden voor de gemeenteraad om zijn controlerende rol serieus en betrokken uit te voeren om problemen te voorkomen. Want als die er eenmaal zijn is de burger altijd degene die het gelag betaalt. Daarom is het voor de VVD erg belangrijk dat de raadsleden en de gemeenteraad een sterke en krachtige positie innemen ten opzichte van het college. Er is al lange tijd een tendens waarbij de invloed van de gemeenteraad afneemt en die van het college groeit. De begrotingssystematiek is zo ingewikkeld geworden dat het gemiddelde raadslid er maar moeilijk vat op krijgt. Toch is het begrotingsrecht de kurk waarop vrijwel alle invloed van de volksvertegenwoordiging is terug te voeren. Dat is een citaat van Elzinga.

De raad heeft in onze ogen het laatste woord bij de besluitvorming over maatschappelijke vragen en het afwegen van het maatschappelijk belang, het zij nogmaals gezegd. Ik verwijs naar de Visie van de gemeente Bergeijk: "Interactief besturen: door communicatie worden de inwoners en organisaties bij het gemeentelijk beleid betrokken." Daar kan de VVD zich niet in vinden en als je als gemeente dit zo niet bedoelt dan moet je het niet zo opschrijven. Het gaat om de invloed op het bestuur van de volksvertegenwoordiging ten dienste van de burger: voor een kleine fractie in de raad van Bergeijk geldt hetzelfde als voor Bergeijk als 1 van de 21 gemeenten in de MRE. Door vroeg samen te werken, de inzet van creativiteit en de kwaliteit van je argumenten kun je zaken voor elkaar krijgen. Deze begroting biedt daarvoor een gunstig fundament, het echte werk voor de gemeenteraad moet nog beginnen.

We zien de maatschappij steeds sneller en steeds meer veranderen, de rol van de overheid is in de regel volgend. Stof happend lopen we ook in Bergeijk achter de ontwikkelingen aan en zien we steeds vaker het groeiend belang van de regio als het gaat om zaken die de gemeentegrens overschrijden. Dat zijn er steeds meer. Voor de VVD is het erg belangrijk om de besluitvorming dicht bij onze inwoners te houden. De afstemming en meningsvorming kunnen echter niet zonder de dialoog met de wijdere omgeving daarbij te betrekken. Het is daarom noodzakelijk om onze burgers vroeg te betrekken bij transparante besluitvorming. Een lege publieke tribune of het ontbreken van een publiek debat is een teken dat we daar niet in geslaagd zijn.

Bij de perspectievennota heeft de VVD-fractie gepleit voor het deelnemen in het project Samen Sterk in het Buitengebied en daar ook argumenten voor aangedragen. Het is spijtig dat we het college niet hebben kunnen overtuigen. Het buitengebied dreigt hierdoor verder in de greep te raken van hedendaagse Bokkenrijders waarbij wildcrossers nog de mildste variant zijn, vergeleken met illegale stortingen door drugscriminelen en stropers waarvoor zelfs ongewapende boswachters liever een ommetje maken.

De teruggang van Bergeijk als winkelcentrum neemt steeds grotere vormen aan. De aangekondigde uitbreiding van supermarktmeters klinkt goed maar kan het winkelaanbod verder verschralen. De leegstand staat niet op zich zelf, het is een gevolg van ontwikkelingen die hun oorzaak buiten de gemeente vinden. De redenen daarvoor kunnen wij maar zeer gedeeltelijk beïnvloeden. De gevonden oplossingen gaan allen uit van reparatie, herstel en ondersteuning van de winkelfuncties.

Maar er kunnen vraagtekens worden gezet bij de vastgestelde centrumvisie: zal die bijdragen aan het geven van een krachtige impuls aan het economisch leven in Bergeijk? Zal de regionale visie die breed is aanvaard voldoende krachtig zijn om de pijn van de overcapaciteit goed en rechtvaardig te verdelen? En in het verlengde daarvan: is het Bergeijkse Centrummanagement voorzien van de juiste en voldoende gereedschappen om het verschil te maken dat nodig is? Een vitaal en levendig centrum draagt bij aan een aantrekkelijke plaats voor toeristen én inwoners. Dat vindt de VVD erg belangrijk. Kan er ook worden gezocht naar ander functies dan winkels om de leegstand in te vullen? Dat kan ook het midden- en kleinbedrijf mogelijk betere ontplooiingskansen geven.

Wij vragen voor 2016 aan het college om de burgers te vertrouwen, de burgers ruimte te geven en met een dienstbare opstelling tegemoet te treden. Ga spaarzaam om met regelgeving, we vragen de gemeenteraad om het college daarbij te ondersteunen.

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail
Bart Verhagen
Raadslid VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail