WEG MET DE RESERVES BIJ VERBONDEN PARTIJEN
Kempencommissie, Bladel, 11 mei 2016

Verbonden partijen, zoals de GGD, Veiligheidsregio en MRE leggen een steeds groter beslag op de gemeentelijke begroting. Die verbonden partijen zijn door de gemeenten zelf in het leven geroepen om een specifieke gemeentelijke taak gezamenlijk met andere gemeenten te verrichten. Toch bekruipt de VVD de laatste jaren steeds meer het gevoel, dat we over deze verbonden partijen steeds minder te vertellen hebben. Ze ontwikkelen zich langzamerhand steeds meer tot autonome organen, waar je weliswaar zienswijzen bij mag indienen, maar die zij vervolgens (vaak) naast zich neerleggen.

De VVD-fracties in De Kempen vinden,
dat deze ontwikkeling een halt moet
worden toegeroepen. De verbonden
partijen zijn er voor ons, verrichten met
lokaal bijeen gebracht belastinggeld ta-
ken en leggen daarover verantwoording
af aan de deelnemende gemeenten.
Belangrijk is daarbij dat de gemeenten
zelf de regie (en centjes) in eigen hand
houden.

We constateren als VVD-fracties dat
nagenoeg alle verbonden partijen de
behoefte hebben om reserves aan te
leggen. Reserves voor het afdekken
van hun eigen specifieke risico's. De
rekenkamer van Eersel, Oirschot en
Reusel-De Mierden adviseerde in het
rapport "Grip op de ODZOB" om de
reserves bij verbonden partijen te mini-
maliseren. De VVD-fracties in de Kempen delen die mening van de rekenkamer. Omdat gemeenten in steeds meer samenwerkingsverbanden en organisaties participeren, staat ook een steeds groter deel van de gemeentelijke middelen vast in potjes bij deze verbonden partijen.

Dit achten wij onwenselijk! Het is beter en natuurlijker als jaarlijks direct wordt afgerekend en tekorten worden aange-
vuld of overschotten worden afgeroomd. Immers, indien een verbonden partij een tekort heeft dienen gemeenten dit toch aan te vullen. Reservevorming is dan ook helemaal niet nodig!

Een methodiek van direct afrekenen en het afleggen van verantwoording in alle openheid bevordert de transparantie en voorkomt dat tegenvallers via reserves weggepoetst worden. Natuurlijk maakt ook het verslag van bevindingen van de controlerende accountant, de zogenaamde "Management Letter" integraal onderdeel uit van de verantwoordings-informatie.

Daarnaast zijn er ook in het verantwoordingsproces nog wel wat verbeteringen mogelijk. Zo ontvangen we diverse stukken van de diverse verbonden partijen op verschillende momenten en zijn kritische data voor het indienen van zienswijzen al vaak verstreken alvorens de gemeenteraad er naar heeft kunnen kijken. We pleiten dan ook voor een synchronisatie van stukken, naar inhoud en in de tijd. Een gelijkluidende Planning & Control cyclus (P&C-cyclus) voor alle verbonden partijen!

Ook denken wij dat de diverse stukken uit de gemeenschappelijke regelingen steeds voorzien moeten worden van een oplegger door het ambtelijk apparaat (ambtelijk advies). Dit verbetert het inzicht en leesbaarheid voor de raadsleden. Het zijn vaak omvangrijke stukken die specifieke kennis verlangen.
De VVD-fracties in De Kempen willen hiermee de regie over de diverse verbonden partijen weer terugleggen waar hij hoort: bij de gemeenten!
Mag het een onsje minder zijn?

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail
Dave Geysen
Raadslid VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-53413660
Stuur me een mail