Bouwen, bouwen, bouwen…maar hoe staat het er eigenlijk voor?

Iedereen is het erover eens dat we snel aan de slag moeten met fors meer woningen voor jong en oud in onze gemeente. Gelukkig worden de mogelijkheden uitgebreid. Zo is er meer ruimte voor bouwen op eigen grond; een punt waar wij als VVD Bergeijk al jaren voor strijden en dat ook blijven doen. Ook zien we openingen voor ‘actieve grondpolitiek’ waarbij de gemeente zelf grond aankoopt en daarmee nieuwbouw versnelt. Ook voor dit punt blijft VVD Bergeijk hard knokken.

Deze en andere maatregelen zijn nodig om mee te groeien met de woonbehoeften. Het veelgehoorde bouwen, bouwen, bouwen dus…. Maar hoe staat het er eigenlijk voor? En wat staat al gepland? In de bijgaande infographic geven we je een overzicht. Wel zo handig bij de soms hoogoplopende discussies over dit onderwerp.

Woningen Weebosch
De afgelopen 4 jaar zijn er 12 woningen gebouwd in de Weebosch. Dat moeten er fors meer worden de komende jaren. Er staan dan ook 50 woningen gepland met flink meer sociale huurwoningen (15) en 8 starters- en 8 seniorenwoningen. Streven is om dit voorjaar het ontwerpplan klaar te hebben voor de ontwikkeling Kapelledries fase 3 (circa 45 woningen).

Woningen Bergeijk (’t Hof en ’t Loo)
Ook hier een flinke geplande toename: van 239 in de periode 2018-2021 naar 550 woningen in de komende periode. De eerste plannen hiervoor worden op korte termijn -veelal nog dit jaar – uitgevoerd. Hooge Berkt II speelt hierin een belangrijke rol met zo’n 185 woningen in totaal, waarvan 30% sociale huurwoningen, 20% starterswoningen en 10% seniorenwoningen. De bestemmingsplanprocedure start in het voorjaar. Daarnaast zijn er al gesprekken gestart voor 34 woningen aan de Kleine Kept-Kerkstraat. Verder is er groen licht voor Hof Noord waardoor er na de zomer gestart kan worden met de bouw van onder meer 30 sociale huurwoningen. Op ’t Loo is locatie St. Bernardus (met 6 sociale huurwoningen, 7 microwoningen voor starters en 1 vrijstaande woning) in een vergevorderd stadium. In het bestaande plan Terlo is ruimte gecreëerd voor 12 extra starters/microwoningen.

Woningen Luyksgestel
Luyksgestel krijgt er in de komende periode nog zo’n 160 woningen bij. Daarvan zijn er 48 bestemd voor sociale huurwoningen, nog 24 extra voor starters en nog eens 24 voor senioren. Op dit moment worden daarvoor onder meer de mogelijkheden onderzocht om het fietscrossterrein te verplaatsen en deze dan vrij komende plek te gebruiken voor nieuwbouw. Daarnaast zijn er particuliere initiatieven voor projecten aan de Meerendreef en de Dorpsstraat 34-36.

Woningen Westerhoven
Uit het kaartje komt duidelijk naar voren dat er in Westerhoven dringend behoefte is aan nieuwe sociale huurwoningen. Ook uit ons bewonersonderzoek van november 2021 bleek dat mensen in Westerhoven ontevreden zijn over het aantal beschikbare woningen. Er is daar de afgelopen tijd echt te weinig gebouwd. Daarom wordt er flink aan de weg getimmerd om 110 nieuwe woningen te realiseren. Daarvan zijn er 33 voor sociale huur, 17 extra voor starters en 17 voor senioren. Bekeken wordt of nieuwbouw mogelijk is nabij en op het sportpark.

Woningen Riethoven
Ook in Riethoven is een dringende behoefte aan betaalbare woningen voor met name jongeren en senioren. Hiervoor is in de afgelopen jaren te weinig bijgebouwd. Daarnaast is in Riethoven veelal gekeken naar inbreidingslocaties, waaronder het project Achter de Sleutel. Dit project moet voorzien in meerdere senioren- en starterswoningen maar is vanwege juridische procedures uitgesteld. De kans op langlopende juridische trajecten is bij dit soort inbreidingslocaties vaak groter. Als VVD Bergeijk vinden we dan ook dat vaker naar uitbreidingslocaties moet worden gekeken (dus meer aan de rand van het dorp bouwen in plaats van alleen maar in het centrum).

Praat mee over wonen en bouwen in onze gemeente…
Als je het zo op een rijtje ziet, zit er toch echt veel in de pijplijn. Maar er moet en kan meer gebouwd worden. Nu worden er gemiddeld 100 woningen per jaar gebouwd, maar VVD Bergeijk wil 125 woningen per jaar erbij. Bouwen op eigen grond moet mogelijk blijven en stimuleren we. Ook moeten we sneller kijken naar uitbreidingslocaties dan naar inbreiding. Ook zien wij volop mogelijkheden in nieuwe duurzame woonvormen.

Kortom: Bouwen in onze gemeente MOET! En jij kunt daar over meepraten. Bijvoorbeeld tijdens ons politiek café op 14 en 15 maart vanaf 19.30u bij Marko van Dalen thuis onder de luifel (Nieuwstraat 66 in Bergeijk). Als wethouder heeft Marko veel werk verzet om bijvoorbeeld de Vestia deal rond te krijgen. Als je hier nog vragen over hebt, stel ze tijdens het café aan Marko of aan een van onze aanwezige raads- of fractieleden. Ook over ieder ander onderwerp gaan we graag met je in gesprek. Aanmelden hoeft niet. Een keer apart afspreken om het over bouwen en wonen te hebben? Kan ook.
Je kunt me bereiken via 06 27 88 10 40. Of kijk op bergeijk.vvd.nl voor meer informatie.

Graag tot dan!

Namens de VVD-fractie,
Twan Jansen