Wel en wee rond Zwarte Bergen en arbeidsmigrantenbeleid

De laatste weken is er weer veel gezegd en geschreven over de status en de toekomst van camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Vooral het plan om er 300 arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting te bieden, doet veel stof opwaaien. Tegenstrijdige, soms gekleurde berichtgeving maakt het er niet makkelijk op om een genuanceerde mening te vormen. Gelukkig merken wij dat er veel mensen zich inhoudelijk verdiepen in deze kwestie. Als VVD Bergeijk moedigen wij dit aan en delen dan ook graag in deze Eyckelbergh onze laatste informatie rondom vragen die ons bereikten: 

Is er serieus naar alle mogelijke kopers gekeken?
Van de verkopers en de gemeente krijgen wij te horen dat er geen serieuze kopers zouden zijn geweest die de camping verder wilden doorzetten. Van andere betrokkenen hebben we gehoord dat er wel degelijk kopers zouden zijn. Wij hebben aan die betreffende partijen gevraagd om aan te geven wie die koper(s) zouden zijn. We wachten nog op een reactie hierop. Pas als er informatie zwart op wit staat en de bronnen bekend zijn, doen wij hierover een uitspraak. 

Wat is de huidige koper van plan? 
Zoals alle partijen, willen ook wij dat De Zwarte Bergen een camping blijft. Maar…dat is uiteindelijk aan de koper. De huidige koper heeft aangegeven dat hij het tijdelijk nog wel als camping wil aanhouden maar hij wil zijn investering wel binnen afzienbare tijd terugverdienen. Dat is natuurlijk zijn goed recht. Of hij winst kan halen uit de camping in zijn huidige vorm, ligt niet voor de hand. Zo blijkt uit onderzoek van de Provincie Noord-Brabant dat boerencampings en topparken het goed doen maar middenklasse campings zoals De Zwarte Bergen steeds minder toeristen aanspreken. De koper weet dit en zoekt daarom een extra inkomstenbron. Hij gaf tijdens een recente raadsinformatieavond letterlijk aan dat hij wel brood ziet in tijdelijke woonruimte aan “spoedzoekers”: “Dit mogen arbeidsmigranten zijn, maar ook bijvoorbeeld starters of mensen in een scheiding.” Let wel: voor alle plannen (anders dan een recreatiepark) moet de koper langs de raad.

Wat kan de gemeente(raad) doen?
We moeten ons niet blind staren op alleen de Zwarte Bergen. Wij als gemeenteraad stellen binnenkort het arbeidsmigrantenbeleid vast. Daarin bepalen we met elkaar waaraan ook de ondernemer met de Zwarte Bergen moet voldoen. Dit betreft bijvoorbeeld het aantal arbeidsmigranten dat op een verantwoorde manier bij elkaar kan wonen in een wijk of een locatie. Daarbij wordt gekeken naar onder meer (verkeers-)veiligheid, parkeren, lokale werkgelegenheid, mogelijkheid voor integratie etc. Het college heeft de wil uitgesproken om de gehele raad hierbij te betrekken. Dit heeft onder meer al geleid tot een informatieavond voor alle raads- en commissieleden met volop ruimte voor input en vragen. Tijdens die avond waren ook experts uitgenodigd. Zo ook een bedrijf in onze regio dat al jaren naar tevredenheid samenwerkt met o.a. Poolse arbeidsmigranten en ook voor hun huisvesting zorgt. Conclusie uit deze en andere informatie is voor ons dat nette huisvesting volgens bestaande keurmerken (zoals SNF, ABU) en juiste handhaving belangrijke voorwaarden zijn om samenwerking met arbeidsmigranten goed te laten verlopen. Arbeidsmigranten zijn waardevol voor onze lokale economie en daarom moeten we een goede balans vinden tussen wat zij nodig hebben en wat verantwoord is binnen een wijk of locatie. Wij zullen het college eraan houden de uitgangspunten van dit nieuwe beleid ook toe te passen bij eventuele aanvraag voor (tijdelijke) vergunningen.  

Worden we wel voldoende geïnformeerd?
Door de complexiteit van dit proces en alle belangen die hier doorheen lopen, kunnen we ons voorstellen dat bij sommige mensen het gevoel kan ontstaan dat informatie niet volledig of tijdig verstrekt is. Maar om dit tegen de pers te betitelen als achterkamertjespolitiek, doet onrecht aan de prettige en integere manier waarop al jarenlang – in meerdere coalities – wordt samengewerkt tussen raad, college en ambtenaren. Wij vinden kritiek belangrijk binnen de politiek, maar dan wel op de inhoud en niet op de persoon. En als wij informatie missen of meer willen weten, spreken wij het college gewoon aan. Dat werkt snel, effectief en kost niks. 

Wat kunt u doen?
Meedenken en mee praten! Wat wij vooral willen is doorpakken op het nieuwe arbeidsmigrantenbeleid zodat ook voor de Zwarte Bergen de kaders duidelijk zijn waaraan ze moeten voldoen. Daarbij kunnen we uw mening goed gebruiken. Dus mail, app, bel ons. Of bezoek onze volgende fractievergadering op 19 februari in De Buitengaander (Westerhoven).

Namens de VVD-fractie,

Twan Jansen